Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van de Koninklijke MetaalUnie zijn van toepassing op alle gesloten overeenkomsten, tenzij en voor zover daar in deze aanvullende algemene voorwaarden van wordt afgeweken. In dat geval gelden deze aanvullende algemene voorwaarden.

Artikel 21: Definities

In deze aanvullende algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Dag: kalenderdag
2. Werkdag: maandag t/m vrijdag van 8:15-17:00
3. Werkuur: uren van de werkdag

Artikel 22: Identiteit van de opdrachtnemer

Warmerdam Revalidatie Service V.O.F.
Herenweg 112
2211 VA Noordwijkerhout
info@wrsnet.nl
0252 374941
KvK-nummer: 28035562
BTW-nummer: NL 009230567 B01

Artikel 23: Het aanbod

1. Alle afbeeldingen en specificatiegegevens in het aanbod zijn ter indicatie.
2. WRS kan niet garanderen dat de kleuren die in de afbeeldingen worden weergegeven exact overeenkomen met de daadwerkelijke kleuren van de producten.
3. WRS is niet gebonden aan kennelijke fouten en vergissingen, druk- en zetfouten in het aanbod. WRS is niet verplicht het product te leveren volgens de foutieve prijs.

Artikel 24: Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van redenen. Deze bedenktijd gaat in op de dag dat de klant het product heeft ontvangen.
2. Tijdens deze bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het uitpakken en gebruiken van het product mag slechts in die mate gebeuren die noodzakelijk is om te beoordelen of de klant het product wil behouden. Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht zal het product – indien rederlijkerwijs mogelijk – in originele toestand (inclusief alle toebehoren) en in de originele verpakking aan WRS worden geretourneerd, conform de door WRS verstrekte instructies.
3. Indien de klant gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht moet dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product kenbaar gemaakt worden aan WRS. De klant moet dit kenbaar maken door een RMA formulier aan te vragen.
4. WRS stuurt binnen 20 werkuren na de aanvraag een RMA formulier voorzien van nummer naar de klant. Na ontvangst van het formulier heeft de klant nog 14 dagen de tijd om het product te retourneren.
5. Indien de klant niet binnen de hierboven genoemde termijnen heeft gehandeld, is de koop een feit.
6. Indien het product beschadigd blijkt na het retourneren, kan WRS niet garanderen dat het volledige aankoopbedrag zal worden teruggestort. Mogelijk wordt de waardevermindering verrekend met het terug te storten bedrag.

Artikel 25: Kosten in geval van herroeping

1. De kosten en het risico voor het terugsturen van het product komen voor rekening van de klant.
2. Indien betaling door de klant heeft plaatsgevonden, zal WRS dit bedrag zo spoedig mogelijk of binnen een termijn van 10 werkdagen terugbetalen. Een voorwaarden hiervoor is dat het product reeds door WRS is ontvangen.

Artikel 26: Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
 a) producten die tot stand zijn gekomen door WRS overeenkomstig specificaties van de klant;
 b) producten die persoonlijk van aard zijn;
 c) producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 d) verzegelde producten waarvan de zegeling is gebroken.